fbpx

Курс за React + Next.js

CHANGE ACADEMY

Што е Front-End Developer?

Што е Front-End Developer?

Front-End Developer е програмер на веб-страни кој го програмира предниот дел, односно изгледот на веб-страната. Веб-дизајнот е приказ за тоа како веб страната треба да изгледа, додека front end development е како тој дизајн всушност се имплементира на веб-страната.

На овој курс ке научите:

 • React
 • Typescript
 • Next.js

CODE YOUR FREEDOM

Пријави се.

Програма.

Front-end Short Program 

Topic

Lectures

Hours

Weeks

1.

Must know JavaScript for React

4

12

2

2.

React

6

18

3

3

TypeScript

1

3

1

4

Next.js

10

30

5

Summary

21

63

11

Front-end Short Program Learning Plan

Topic 1: Must Know JavaScript for React

Duration: 2 Weeks

Lectures: 4

Hours: 12

Objectives:

 • Understand JavaScript fundamentals and ES6+ features.
 • Learn the essential JavaScript concepts needed for React development.

Week 1: JavaScript Basics and ES6+ Features

 • Lecture 1: JavaScript Basics (Variables, Data Types, Functions)
  • Homework: Practice writing basic JavaScript programs using variables, data types, and functions.
 • Lecture 2: ES6+ Features (let/const, Arrow Functions, Template Literals, Destructuring)
  • Homework: Write small programs using ES6+ features, focusing on syntax and benefits.

 

Week 2: Advanced JavaScript Concepts

 • Lecture 3: Closures, Scope, and Hoisting
  • Homework: Solve problems involving closures and scope to understand their behavior.
 • Lecture 4: Asynchronous JavaScript (Promises, Async/Await)
  • Homework: Build a small project that fetches data from an API using async/await.

Topic 2: Reactbehaviour

Duration: 3 Weeks

Lectures: 6

Hours: 18

Objectives:

 • Learn the core concepts of React.
 • Build interactive user interfaces using React.

Week 3: Introduction to React

 • Lecture 1: Introduction to React, JSX, and Components
  • Homework: Create a simple React component and render it to the DOM.
 • Lecture 2: State and Props
  • Homework: Build a small app that uses state and props to manage data flow.

Week 4: Advanced React Concepts

 • Lecture 3: Component Lifecycle and Hooks
  • Homework: Practice using useEffect and useState hooks in a project.
 • Lecture 4: Forms and Events in React
  • Homework: Create a form with validation and event handling in React.

Week 5: Building and Deploying React Applications

 • Lecture 5: React Router for Navigation
  • Homework: Build a multi-page React application using React Router.
 • Lecture 6: State Management with Context API
  • Homework: Implement a global state using Context API in a React application.

Topic 3: TypeScript

Duration: 1 Week

Lectures: 1

Hours: 3

Objectives:

 • Understand the basics of TypeScript.
 • Learn how to integrate TypeScript with React.

Week 6: TypeScript Basics

 • Lecture 1: Introduction to TypeScript, Types, and Interfaces
  • Homework: Convert a small JavaScript project to TypeScript, focusing on type annotations and interfaces.

Topic 4: Next.js

Duration: 5 Weeks

Lectures: 10

Hours: 30

Objectives:

 • Learn the fundamentals of Next.js for server-side rendering.
 • Build fast and SEO-friendly React applications with Next.js.

Week 7: Introduction to Next.js

 • Lecture 1: Introduction to Next.js and Static Generation
  • Homework: Create a simple static site using Next.js.
 • Lecture 2: Dynamic Routes and API Routes
  • Homework: Build a dynamic page with routing and create API routes.

Week 8: Server-side Rendering and Data Fetching

 • Lecture 3: Server-side Rendering (SSR) with Next.js
  • Homework: Implement server-side rendering in a Next.js project.
 • Lecture 4: Data Fetching Methods
  • Homework: Fetch data using different methods in a Next.js application.

Week 9: Advanced Next.js Features

 • Lecture 5: Image Optimization                                                                                                                                                                                        
 • Lecture 6: Authentication and Authorization

Week 10: Performance Optimization and Deployment

 • Lecture 7: Performance Optimization Techniques
  • Homework: Optimize a Next.js app for performance.
 • Lecture 8: Deployment with Vercel
  • Homework: Deploy a Next.js app to Vercel.

Week 11: Project Week

 • Lecture 9: Final Project Planning and Setup
  • Homework: Plan and set up the repository for your final project.
 • Lecture 10: Final Project Development and Presentation
  • Homework: Develop, complete, and present the final project.

     Ментор.

     Front-end МЕНТОР

     Никола Ристоски

     Дипломиран информатичар, со завршена JavaScript академија и 3+ години искуство во светот на Front-end програмирањето. Специјалност му се JavaScript, React и Next.js.

     ЧПП.

     Како што можам да работам после завршување на академијата?
     • Front End Веб Девелопер
     • Веб Дизајнер
     • UX/UI Дизајнер
     Дали ќе се вработам после завршување на академијата?

     Вработувањето зависи од вашето заложување и посветеност кон академијата. Сите студенти кои успешно ќе ги завршат модулите на академијата, како и завршниот проект, ќе добијат пракса во соодветна ИТ компанија.

     Дали треба да имам некакво предзнаење за да станам програмер/тестер/маркетер?

     Нашите програми се наменети за апсолутни почетници кои се мотивирани да направат вистински исчекор кон кариерна промена. Програмите се изработени од ИТ компании кои имаат потреба од соодветен кадар, и истите ќе го пратат вашиот развој во текот на студирањето.

     Кои се условите на плаќање?

     Плаќањето може да биде во готово со 15% попуст, или на рати без камата соодветно на времетраењето на програмата (плус две рати, една пред почетокот и една после завршување на програмата).
     Поканете пријател и информирајте се за дополнителен buddy попуст!

     Дали предавањата се online и во кои термини?

     Секоја група има избор да одлучи дали сака предавањата да бидат online или во живо. Термините се исклучиво после 17 часот. Предавањата ќе бидат снимени, како студентите, би можеле поквалитетно да се навратат на тековниот материјал или да надополнат пропуштен час.

     CHANGE ACADEMY

     Аплицирај и резервирај го своето место.